Komatsu PC210LCi 10 1

Komatsu

(855) 747-4934 | (304) 204-6415 (Used Equipment)

Komatsu D65 Rear Screen

Komatsu D65 Rear Screen

Komatsu D65 Rear Screen Komatsu D65 Rear ScreenKomatsu D65 Rear Screen

 

For Sale:

KOMATSU D65 REAR SCREEN

EQ:  W00008

S/N:  112669

MODEL: KOMATSU D65

Only the pieces shown; no hardware

Price:  $1,000.00 as-is

Contact for more information:  info@rish.com