Komatsu PC210LCi 10 1

Komatsu

(855) 747-4934 | (304) 204-6415 (Used Equipment)

KOMATSU WA500-7 Wheel Loader sn 10165

New Rish Logo

Komatsu WA500-7 SN A94436

wa500 2wa 500 33

wa500 4wa500

For Sale: 2015 Komatsu WA500-7 Wheel Loader

SN: A94436

SMR: 588

PRICE:  $435,000

To request information click here.